Tuesday , July 16 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 4.6.14 κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής»

 Α’ Ανάγνωση-συζήτηση κατά άρθρο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εισηγητής
της Νέας Δημοκρατίας): Κύριε πρόεδρε, κ. Υπουργέ, η ανάπτυξη της χώρας αποτελεί
το ουσιαστικότερο μέσο μου για να πετύχουμε την πολυπόθητη έξοδο από την
οικονομική κρίση. Η επάνοδος στις αγορές και η δημιουργία πρωτογενούς
πλεονάσματος αποτελούν τις πρώτες ενδείξεις, πως πλέον δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, η οποία για να
περάσει στη φάση της ανάπτυξης πρέπει να έχει γερά θεμέλια και μακροπρόθεσμη
προοπτική.
Η αιχμή του δόρατος σε αυτή
προσπάθεια είναι τομείς όπως ο πρωτογενής και ο τουρισμός,

η οποία κατά γενική
παραδοχή αποτελούν τη βάση στην οποία μπορεί να στηριχτεί το μελλοντικό
αναπτυξιακό μοντέλο. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι τομείς λιγότερο
προβεβλημένοι με μικρότερο μερίδιο του Α.Ε.Π. οι οποίοι όμως έχουν μεγάλες
αναπτυξιακές δυνατότητες που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι η μπορούν να
αξιοποιηθούν περαιτέρω.

Στην πρόσφατη ομιλία του για το
αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας 2014-2020 ο Πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς,
καθόρισε δέκα κλάδους της ελληνικής οικονομίας από τους οποίους μπορεί άμεσα να
ξεκινήσει η ανάπτυξη. Πρόκειται για κλάδους που μπορούν άμεσα να παράγουν
εισόδημα, θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για όσους ασχοληθούν και επενδύσουν και
φυσικά έσοδα και για το κράτος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα logistics ή
αλλιώς εφοδιαστική. Όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς τα logistics, το διαμετακομιστικό
εμπόριο και οι συνδυασμένες μεταφορές μπορούν να δώσουν στην ελληνική οικονομία
επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια ετησίως και 45.000 θέσεις εργασίας.
Το νομοσχέδιο που συζητούμε
σήμερα έρχεται λοιπόν να καλύψει ένα μεγάλο κενό και να θεσμοθετήσει τις
αναγκαίες ρυθμίσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός
κλάδου που ενώ έχει προοπτικές, επί του παρόντος στη χώρα μας υπολογίζεται στο
10% του Α.Ε.Π. Ωστόσο, σε παγκόσμια διευρωπαϊκή κλίμακα η εικόνα είναι πολύ
διαφορετική. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας
υπολογίζεται σε περίπου 5,4 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 13,8% του παγκόσμιου Α.Ε.Π.,
ενώ οι λιμένες της Μεσογείου διαχειρίζονται το 9% της παγκόσμιας μεταφοράς
εμπορευμάτων ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48% της ευρωπαϊκής αγοράς.
Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί το
πρώτο και βασικό βήμα για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής στον τομέα της
εφοδιαστικής και καθίσταται αναγκαίο καθώς, πρώτον, η παρούσα συγκυρία ευνοεί
την ανάπτυξη της εφοδιαστικής.
 Α) Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρουσιάζεται
αύξηση της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της ραγδαίας
ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου.
 Β) Η δυνατότητες της Ελλάδας έχουν αυξηθεί
λόγω της ανάπτυξης του λιμένα του Πειραιά και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο με
τη δημιουργία και άλλων υποδομών ειδικοί άξονες σιδηρόδρομους και λοιπά.
Γ) Οι προοπτικές των υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας είναι πολύ μεγάλες. Δεύτερον, καλύπτει ένα τεράστιο κενό,
καθώς δεν υπήρχε ως σήμερα ενιαία αντιμετώπιση της εφοδιαστικής από το ελληνικό
δίκαιο. Τρίτον, η συναρμοδιότητα πολλών φορέων και η ύπαρξη παράλληλων
νομοθετικών ρυθμίσεων δεν επέτρεπε εως σήμερα τη χάραξη συνολικής πολιτικής.
Τέταρτον, η αγορά λειτούργησε με στρεβλώσεις, αύξηση του κόστους των σχετικών
υπηρεσιών λόγω απουσίας οικονομιών κλίμακας, διόγκωση στόλου ιδιόκτητων
φορτηγών μια ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστική προς τρίτους.
Όλα τα παραπάνω επηρέαζαν αρνητικά και άλλους τομείς της αγοράς όπως το εμπόριο,
την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό και λοιπά.
 Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να καταστεί
ο τομέας της εφοδιαστικής μέσω ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσα από δυο
διαστάσεις.
Πρώτον, ενδυνάμωση της
αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος μεταφορών και logistics, ώστε ο
τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί και αυτόνομα, αλλά και σε
συνδυασμό με άλλους τομείς.
Δεύτερον, ανάδειξη της Ελλάδας σε
διαμετακομιστικό κόμβο της ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, που σημαίνει
α) εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας ώστε να καταστεί πύλη εισόδου
για πολλά προϊόντα στην Ευρώπη. Β) ανάπτυξη υποδομών, συμβάσεις παραχώρησης στα
λιμάνια και στα περιφερειακά αεροδρόμια, επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών
αξόνων, αποκρατικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ και τα λοιπά.
Γ) Ο τομέας των logistics μπορεί
να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και την προσέλκυση μεγάλων
επενδύσεων.
Οι στόχοι που διαμορφώνονται μέσω
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι τρεις:
Πρώτον, οι μακροπρόθεσμοι
ποιοτικοί στόχοι.1) Διαμόρφωση και ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής, όσον αφορά την
εφοδιαστική. 2) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και εκσυγχρονισμός του
συστήματος μεταφορών και logistics.
Δεύτερον, άμεσοι ποιοτικοί
στόχοι. 1) Θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για την δραστηριότητα των
επιχειρήσεων εφοδιαστικής. 2) Ανάπτυξη κατάλληλων διοικητικών δομών για την
διαρκή παρακολούθηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. 3) Άρση των εμποδίων εισόδου
και ενίσχυση του ανταγωνισμού. 4) Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. 5)
Ανάπτυξη της εξωστρέφειας. 6) Προώθηση δράσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη της
εφοδιαστικής με την προστασία του περιβάλλοντος.
Τρίτον, ποσοτικός στόχος. Η
βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών απόδοσης
logistics, τους οποίους τηρεί η Παγκόσμια Τράπεζα. Το 2012 η χώρα μας κατείχε
την 69η θέση με δείκτη απόδοσης 2,83, ο οποίος αντιστοιχεί στο 58,6 της
καλύτερης καταγεγραμμένης  απόδοσης και
δείχνει τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του κλάδου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η
ανάπτυξη του κλάδου logistics είναι δυνατόν να διαδραματίσει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς αφενός η μείωση
του κόστους εισαγωγών και εξαγωγών μπορεί να επηρεάσει θετικά το εγχώριο
Α.Ε.Π., λόγω της συνολικής ανάπτυξης του κλάδου, αφετέρου η προσπάθεια
ομαδοποίησης της κατακερματισμένης εγχώριας οικονομίας θα επιφέρει βελτίωση των
οικονομιών κλίμακας και της παραγωγικότητας, παράλληλα με την αξιοποίηση του
νέου συμφώνου εταιρικής σχέσης, δηλαδή του νέου ΕΣΠΑ.
Σε ό,τι αφορά τις βασικές
διατάξεις του νομοσχεδίου,
Πρώτον, καθορίζεται το πλαίσιο
λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των logistics και
οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής του νόμου που αφορά στην εφοδιαστική.
Δεύτερον, ορίζονται οι
επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 Τρίτον, έχει ιδιαίτερη χωρίς προηγούμενη άδεια
ή άλλο διοικητικό περιορισμό άσκηση μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων
εφοδιαστικής, ανεξαρτήτως του εάν αυτές οι δραστηριότητες ασκούνται για την
εξυπηρέτηση εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας
επιχείρησης ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή και για τους δύο σκοπούς.
Τέταρτον, θεσμοθετούνται κανόνες
για την αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής.
Πέμπτον, καθορίζονται οι δράσεις
της αρμόδιας για θέματα εφοδιαστικής οργανικής μονάδας του υπουργείου υποδομών
και συστήνεται συμβούλιο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας εφοδιαστικής.
 Έκτον, επιτυγχάνεται η διαδικασία για την
εγκατάσταση κέντρου αποθήκευσης και διανομής με κριτήριο την προστασία του
περιβάλλοντος και με βάση τις αρχές της αυτοσυμόρφωσης.
 Έβδομον, εξισώνονται οι όροι δόμησης των κέντρων
αποθήκευσης και διανομής με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.
 Όγδοον, προβλέπεται η δημιουργία
επιχειρηματικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας με έκταση τουλάχιστον 250
στρέμματα, τα οποία υπάγονται στην διαδικασία της fast track.
 Ένατον, δίνεται τη δυνατότητα ανάπτυξης
επιχειρηματικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας στην περιοχή του
Θριασείου, στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.
 Δέκατον, η εταιρία Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας Α.Ε. ορίζεται ως αρμόδια για την τυποποίηση και προτυποποίηση
δραστηριοτήτων εφοδιαστικής.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι η
ανάπτυξη της εφοδιαστικής, για την οποία το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί το
ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτό που όλοι μας επιδιώκουμε,
να οδηγηθεί η χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας λόγος
να μην ψηφισθεί αυτό το νομοσχέδιο από το σύνολο των κομμάτων. Με αυτό τον
τρόπο θα δώσουμε και ένα σημαντικό μήνυμα στην κοινωνία, ότι άσχετα με τις
ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε προς όφελος της
χώρας, με στόχο την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία όλων των προοπτικών
που θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην ανάπτυξη.