Monday , February 26 2024

Φίμωση των ραδιοφωνικών Μέσων στην ελληνική περιφέρεια

http://ionionfm.gr/player.php?clipid=40276&Narea=%C7%CB%C5%C9%C1,&Mid=17&sub1=&Sid=&sub2=

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα και αυξανόμενη τάση των
Ανεξάρτητων Αρχών, Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), να εφαρμόζουν μια
ύποπτη πρακτική, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την σε εβδομαδιαία βάση
φίμωση ή/και κλείσιμο ηλεκτρονικών Μέσων στην ελληνική περιφέρεια.
Συγκεκριμένα,
το ΕΣΡ ερμηνεύοντας κατά το δοκούν την ισχύουσα νομοθεσία ή και
παρερμηνεύοντάς την, εκδίδει αποφάσεις, οι οποίες στην πλειονότητα τους
ακυρώνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εφόσον βέβαια
προσβληθούν με αίτηση ακύρωσης από τα θιγόμενα Μέσα.
Ως μοχλό
εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών, το ΕΣΡ χρησιμοποιεί την ΕΕΤΤ, η οποία
ακόμα και για ζητήματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές
λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, για τα οποία έχει αποκλειστική
αρμοδιότητα, σύμφωνα με τον ν. 3431/2006 (βλ. και την πρόσφατη υπ’ αριθ.
2719/2011 απόφαση του ΣτΕ) δεν ελέγχει την τεχνική ορθότητα των
αποφάσεων του ΕΣΡ, αλλά τις εφαρμόζει τυφλά, δηλώνοντας αναρμοδιότητα να
τις κρίνει. Πιο συγκεκριμένα, ενώ, σύμφωνα με το νόμο, η ΕΕΤΤ είναι
αποκλειστικά αρμόδια για τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,
δηλώνει αναρμόδια να κρίνει από ποια ή ποιες συχνότητες ή/και σημεία
δικαιούται να εκπέμπει ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός. Παρότι η
ίδια έχει παραδεχτεί πανηγυρικά ότι, ελλείψει επίσημων καταγραφών κατά
παρελθόν, δεν μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητα των τεχνικών
χαρακτηριστικών εκπομπής ενός σταθμού, εντούτοις ζητά από το ΕΣΡ να
αποφανθεί για τη νομιμότητα αυτή, παρότι το τελευταίο αφενός είναι
αναρμόδιο να εξετάσει τεχνικής φύσεως θέματα και αφετέρου ομολογουμένως
δεν διαθέτει στοιχεία για να αποφανθεί από ποια ή ποιες συχνότητες
εξέπεμπε ένας σταθμός συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι υποθέσεις γίνονται
«μπαλάκι» και παραπέμπονται από τη μία αρχή στην άλλη, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί η επιβολή κυρώσεων και από τις δύο
ανεξάρτητες αρχές για το ίδιο ζήτημα, κατά παράβαση κάθε έννοιας της
Αρχής του Κράτους Δικαίου.
Κατ’ αποτέλεσμα, το μεν ΕΣΡ εκδίδοντας
παράλογες και πέρα από κάθε τεχνική προδιαγραφή και διεθνείς κανόνες
αποφάσεις, η δε ΕΕΤΤ εκτελώντας τις, πρακτικά φιμώνουν μέσα ενημέρωσης
και τα οδηγούν στην καταστροφή, αφήνοντας στο δρόμο εκατοντάδες
εργαζόμενους.
Ως παράδειγμα, που όμως τείνει να γίνει πάγια
πρακτική, παρατηρείται συχνά ο εξαναγκασμός επ’ απειλή κυρώσεων σε δύο
ραδιοφωνικούς σταθμούς όμορων ή και του ιδίου νομού να εκπέμπουν στην
ίδια ή σε κοντινή συχνότητα, με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτεται το σήμα
τους και να μην ακούγεται κανένας από τους δύο.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1.
Πώς προστατεύεται ο πολίτης από την αυθαιρεσία των Ανεξάρτητων Αρχών,
τη στιγμή που οι αποφάσεις τους είναι άμεσα εκτελεστές, ενώ η ακύρωση
τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να επιτευχθεί μετά από
χρόνια.
2. Γιατί οι ως άνω αρχές και ειδικά η ΕΕΤΤ δεν μεριμνούν για
την ουσιαστική διευθέτηση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, τα οποία εκδηλώνονται με αλληλοεπικάλυψη
σήματος, παρεμβολές κλπ., αλλά περιορίζονται στην επιβολή κυρώσεων,
χωρίς ποτέ να επιλύουν τα ζητήματα αυτά;
3. Η αρχή του Κράτους
Δικαίου συμβαδίζει με τη λογική ότι, έως ότου ολοκληρωθεί η αδειοδότηση
των ραδιοφωνικών σταθμών, οι ανεξάρτητες αρχές δεν μπορούν να
διευθετήσουν τα ανωτέρω ζητήματα με την έκδοση αποφάσεων π.χ. αλλαγής
συχνότητας/κέντρου εκπομπής, μπορούν ωστόσο στο αρρύθμιστο αυτό τοπίο να
εκδίδουν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων; Γιατί η νομοθεσία που διέπει τη
λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης προβλέπει τη δυνατότητα διευθέτησης
παρόμοιων ζητημάτων (άρθρο 9 του ν. 3548/2007), ενώ για το ραδιόφωνο η
μόνη διέξοδος είναι η επιβολή κυρώσεων και η φίμωση των σταθμών;

7-12-2011 Ο ερωτών Βουλευτής